Regulamin usługi

Regulamin usługi Erly na Pyrkonie

1. Wstęp
1.1. Regulamin (zdefiniowany poniżej) określa warunki zawarcia Umowy przez INNOMESH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-413) przy ul. Klecińskiej 123, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693362, NIP 8943113176 (zwany dalej „Usługodawcą”) na rzecz Użytkowników (zdefiniowanych poniżej).
1.2. Regulamin jest skierowany do Użytkowników.
1.3. Regulamin stanowi ogólne warunki Umowy.
Definicje pisane w Regulaminie wielką literą będą miały znaczenie, jakie nadano im poniżej:
2.1. Dane Kontaktowe – oznaczają dane teleadresowe Usługodawcy przy użyciu których Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą, tj.: adres korespondencyjny: ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław, adres e-mail: info@erly.pl.
2.2. Formularz – oznacza Usługę umożliwiającą zawarcie Umowy oraz zwrotu Powerbanka po zakończeniu Umowy.
2.3. Konsument – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.4. LiveChat – oznacza Usługę mającą na celu zdalną obsługę Użytkowników.
2.5. Potwierdzenie – oznacza wiadomość sms przesłaną przez Usługodawcę na numer telefonu Użytkownika, potwierdzającą zawarcie Umowy.
2.6. Powerbank – oznacza przenośne urządzenie do ładowania urządzeń mobilnych stanowiące własność Usługodawcy, będące przedmiotem Umowy, szczegółowo opisane na Stronie.
2.7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
2.8. Serwis – oznacza serwis internetowy dostępny na Stronie, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy Usługi.
2.9. Strona – oznacza stronę internetową https://www.pyrkon.erly.pl/ wraz z jej podstronami oraz subdomenami.
2.10. Umowa – oznacza Umowę Najmu.
2.11. Umowa Najmu – oznacza umowę zawartą na czas oznaczony, na podstawie której Usługodawca wynajmuje Użytkownikowi Powerbank w zamian za Czynsz. Do Umowy Najmu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 – dalej jako „Ustawa o prawach konsumenta”) dotyczące świadczenia usług.
2.12. Usługi – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną oraz smsową przez Usługodawcę.
2.13. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z Usług, będący Konsumentem, osobą fizyczną, osobą prawną bądź jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną.
2.14. Czynsz – oznacza czynsz należny Usługodawcy za wynajęcie Powerbanka na podstawie Umowy Najmu, w wysokości określonej w cenniku dostępnym w Serwisie.
3.1. Regulamin został sporządzony w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.
3.2. Regulamin wraz z załączonym wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny bezpłatnie na Stronie pod adresem www.pyrkon.erly.pl/privacy.html w sposób umożliwiający jego pozyskanie, utrwalanie i odtwarzanie w tym w formacie pdf za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
3.3. Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane w celu korzystania z Serwisu.
3.4. Usługodawca zapewnia funkcjonowanie Strony i Serwisu w następujących przeglądarkach: IExplorer 11 lub nowszy, Mozilla Firefox 55 lub nowszy, Google Chrome 56 lub nowszy, (wymogiem koniecznym konfiguracji przeglądarki jest obsługa dokumentów HTML oraz akceptacja plików „Cookies” oraz konieczność włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.)
3.5. W celu korzystania ze Strony, Serwisu i Aplikacji, w tym bezpłatnych Usług przez Usługodawcę, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
a) urządzenia z dostępem do sieci Internet umożliwiającego korzystanie z zasobów Internetu,
b) przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zaleca się stosowanie jednej z przeglądarek wskazanych pkt 3.4 niniejszego paragrafu.

3.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług i Serwisu wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych.
3.7. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w pkt 3.6 powyżej może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do sieci Internet. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Użytkownika.
3.8. Użytkownik zobowiązany jest również powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić dostęp do Serwisu innym Użytkownikom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Serwisu oraz świadczonych w ramach niego Usług.
3.9. Użytkownik może wykorzystywać Usługi dostarczane przez Usługodawcę wyłącznie w celach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.

3.10. Użytkownika obowiązuje pod rygorem rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym zakaz:
a) dostarczania treści o charakterze bezprawnym w tym, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego,
b) przesyłania spamu w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
c) korzystania ze Strony/Serwisu w sposób utrudniający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Użytkowników.

3.11. Jeżeli Użytkownik naruszy zakaz określony w pkt 3.9, 3.10 i 3.11 powyżej Usługodawca będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
3.12. W razie zamieszczenia przez Użytkownika treści naruszających pkt 3.9, 3.10 i 3.11 Usługodawca ma prawo te treści usunąć.
3.13. Usługodawca wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
3.14. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania przez Usługodawcę zabezpieczeń, o których mowa w pkt 3.14 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkownika, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie przez Użytkownika programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.
3.15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w działaniu Strony/Serwisu do 72 godzin, o której Użytkownicy zostaną poinformowani uprzednio odpowiednim komunikatem na Stronie/w Serwisie.
3.16. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Użytkownika nie jest on uprawniony do korzystania z Serwisu.
3.17. Informacje umieszczane na Stronie oraz w Serwisie przez Usługodawcę nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy.
3.18. O głównych cechach świadczenia Użytkownik jest informowany na stronach Serwisu oraz Strony, w tym w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową.
4.1. Serwis zapewnia narzędzia umożliwiające zawarcie Umowy Najmu, a w konsekwencji skorzystanie przez Użytkownika z Powerbanka uzyskanego przez Użytkownika na podstawie Umowy Najmu.
4.2. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zawrzeć z Usługodawcą Umowę Najmu na czas określony do czasu zwrotu Powerbanka, maksymalnie na 3 godziny.
4.3. Podane w Serwisie kwoty Czynszu są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.
4.4. Zawarcie Umowy Najmu następuje po aktywacji przycisku „Płacę”, o ile Użytkownik posiada odpowiednią ilość środków, po przedstawieniu podsumowania zamówienia.
4.5. Płatność Czynszu następuje za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU. Zapłata Czynszu następuje poprzez pobranie środków z rachunku bankowego lub z karty płatniczej Użytkownika połączonej z rachunku bankowego w momencie aktywacji przycisku „Płacę” z zastrzeżeniem pkt 4.6.
4.6. Po zawarciu Umowy Najmu Użytkownik ma 60 minut na odbiór Powerbanka. Jeżeli Powerbank nie zostanie odebrany w tym terminie Umowa Najmu ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
4.7. Użytkownik nie jest uprawniony do podnajmu lub oddania Powerbanka do bezpłatnego używania osobie trzeciej.
4.8. Użytkownik jest obowiązany do zwrotu Powerbanka w stanie niepogorszonym do 3 godzin od daty zawarcia Umowy Najmu.
4.9. W przypadku braku zwrócenia Powerbanka w czasie 3 godzin od zawarcia Umowy Najmu Użytkownik otrzymuje ostrzeżenie oraz dodatkowe 30 minut na zwrot Powerbanka.
4.10. W przypadku braku zwrócenia Powerbanka w dodatkowym czasie Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50 zł.
4.11. Za wszelkie uszkodzenia Powerbanka niestanowiące normalnego zużycia Użytkownik poniesienie odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
5.1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Po upływie tego terminu Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy.
5.2. Usługodawca rozpocznie świadczenie usług w ramach Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy tylko na wyraźne żądanie Użytkownika. Użytkownik, który po zgłoszeniu takiego żądania odstąpi od Umowy Najmu będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia. W przypadku upływu czasu trwania Umowy Najmu w całości przed terminem do odstąpienia od umowy i spełnienia przez Usługodawcę świadczeń wynikających z tej Umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta.
5.3. Usługodawca informuje, że prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 – dalej jako „Ustawa o prawach konsumenta”), w szczególności umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
5.4. Użytkownik będący Konsumentem może wykonać prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 5.1 z wykorzystaniem formularza o którym mowa w Załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub formularza, który jest udostępniony na stronie internetowej Serwisu lub formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu lub w innej wybranej przez siebie formie. W takiej sytuacji, Usługodawca jest zobowiązany do przesłania Użytkownikowi będącemu Konsumentem wiadomości potwierdzającej otrzymanie przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres/telefon z którego otrzymał powołane oświadczenie. O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data wysłania oświadczenia.
5.5. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy Usługodawca zwróci wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności z zastrzeżeniem pkt 5.2. oraz 5.3 Regulaminu. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto, z którego dokonywana była płatność lub na konto wskazane przez Użytkownika w formularzu odstąpienia od umowy.
5.6. W przypadku, gdy Użytkownik zawrze Umowę Najmu, a z przyczyn niezależnych od Usługodawcy otrzymanie Powerbanka nie będzie możliwe Użytkownik ma prawo do otrzymania zwrotu równowartości wpłaconych środków do 36 godzin od wpływu środków na konto Usługodawcy.
5.7. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Użytkowników niebędących Konsumentami.
6.1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługi z zachowaniem należytej staranności oraz dostarczyć Powerbank bez wad.
6.2. Reklamacja Powerbanków, usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Umowy oraz Usług za pośrednictwem Serwisu może zostać złożona przez Użytkownika przy użyciu Danych Kontaktowych. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis sytuacji oraz prośby lub sugestie Użytkownika. Podane wymagania stanowią jedynie zalecenia i mają za zadania ułatwić Usługodawcy rozpatrzenie reklamacji. Brak spełnienia powołanych wymogów przez Użytkownika nie ma wpływu na termin i sposób rozpatrzenia reklamacji.
6.3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni w odniesieniu do Powerbanków oraz 30 dni w odniesieniu do usług świadczonych przez Usługodawcę licząc od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Użytkownik otrzyma opinię o niezasadności reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Użytkownikowi na piśmie lub innym trwałym nośniku.
6.4. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Użytkowników niebędących Konsumentami. Wobec tych Użytkowników wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady Powerbanka.
6.5. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika niebędącego Konsumentem za szkodę będącą następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy tylko gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Usługodawcy.
6.6. Jeżeli działanie lub zaniechanie Usługodawcy, z którego wyniknie szkoda będzie stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązania Usługodawcy wynikającego Umowy Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem nie będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.
6.7. Postanowienie ust. 6.6 powyżej nie ma zastosowania do szkody na osobie.
7.1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące Usługi:
a) Formularz,
b) SMS,
c) LiveChat.

7.2. Usługi wskazane w pkt 7.1. powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
7.3. Usługa Formularza polega na złożeniu za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie oferty zawarcia Umowy Najmu
7.4. Celem rozsyłania SMS jest przekazywanie Użytkownikom informacji o statusie zamówienia i przypomnieniu o zwrocie Powerbanka.
7.5. Usługa LiveChat umożliwia zdalną komunikację z Użytkownikiem.
7.6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą przystąpienia przez Użytkownika do korzystania z Usługi, a jej rozwiązanie następuje z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika z powołanej Usługi.
8.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
8.2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych i plików cookies znajdują się w polityce prywatności pod adresem: https://www.pyrkon.erly.pl/privacy.html
9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, aczkolwiek wybór ten nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu przez bezwzględnie obowiązujące prawo państwa jego miejsca zamieszkania.
9.2. Spory wynikające z Umów zawartych zgodnie z Regulaminem z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
9.3. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów takich jakich zmiana prawa, zmiana interpretacji prawa, zawarcie w Regulaminie klauzuli niedozwolonej, zmiany procesów biznesowych Usługodawcy. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu wiadomością wysłaną na adres e-mail wskazany w Formularzu Rejestracji na 14 dni zanim zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać. Użytkownik akceptuje lub odmawia akceptacji zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Użytkownik wypowiada Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
9.4. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
9.5. Regulamin obowiązuje od dnia 20.04.2019 r.